Na koho se obrátit

 

infografika_web_sk-43

Zajímavé webové stránky:

 

http://www.drogy.net/cs/

Drogový informační server se zaměřením na alkohol.

 

www.alkoholik.cz

Rozsáhlý server s mnoha užitečnými informacemi a odkazy

 

http://www.forum-psr.cz

Stránky o minimalizaci dopadů zneužívání alkoholu

 

www.alkohol-alkoholismus.cz/deti-mladistvi-a-alkohol/blog

Zajímavosti a články z celého světa.

 

www.testalkoholismu.cz/test-alkoholismu.php

Užitečný test

 

Výběr z odborné literatury:

Čech, T. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘE­LEC, S. (ed.)

            Studie z teo­rie a metodiky výchovy. Brno : MSD, 2002, s. 115-124.

ISBN 80-86633-00-4.

Čepička, J. Dětská psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1981.

Heřmanská, D. Psychologický kauzálně analytický přístup k asociálním činů dě­­tí

a mladistvých. In Socialia 99 – Mládež v postmoderní době. Sbor­ník z kon­ference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000, s. 171-178. ISBN 80-7041-112-0.

Jedlička, R.; Koťa, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mlá­deže.

Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8.

Kolář, M. Skrytý svět šikanování na školách. Příčiny, diagnostika a praktická po­­moc.

Praha: Portál, 1997.

MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.

ISBN 80-7178-226-2.

MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno : MU, 2001. ISBN 80-210-2511-5.

Nebezpečí zvané droga. Praha: Centrum primární protidrogové prevence, 1998.

Nešpor, K.; Csémy, L.; Pernicová, H. Prevence problémů působených ná­vy­ko­vými látkami

na školách. Příručka pro pedagogy. Praha: BESIP, 1995.

ONDREJKOVIČ, P. (ed.); BREZÁK, J.; LUBELCOVÁ, G. aj. Sociálna patológia.

Bra­­tislava: Veda, 2001. ISBN 80-224-0685-6.

ŘÍČAN, P. Agresivita a šikanovanie medzi děťmi. Trnava: Educatio, 1998.

ISBN 80-967532-2-3.

Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

ISBN 80-7178-214-9.

Vocilka, M. aj. Stav a příčiny záškoláctví na zvláštních školách. Praha: MŠMT, 1998.